Официальный сайт                          

   Троицкого поселкового совета

MENU

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

селищної ради

11.03.2014 р. № 36

ПАМ’ЯТКА

посадової особи Троїцької селищної ради та його виконавчого комітету

 щодо врегулювання конфлікту інтересів

 

Поняття «конфлікту інтересів»

 

            Конфліктом інтересів - суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

Особистими інтересами є будь-які інтереси посадової особи місцевого самоврядування Троїцької селищної ради та її виконавчого комітету (далі – посадова особа), обумовлені особистими, родинними, дружніми чи будь-якими іншими позаслужбовими стосунками з іншими фізичними чи юридичними особами, в тому числі особисті майнові та немайнові інтереси, а також ті, що виникають у зв’язку з його членством або діяльністю в громадських, політичних та релігійних організаціях.

Приховування особою наявного приватного інтересу вже розцінюється як порушення службової дисципліни і потребує вжиття відповідних заходів щодо запобігання корупції.

Конфлікт інтересів випливає із ситуації, коли посадова особа має приватний інтерес, тобто переваги для нього або його родини, близьких родичів, друзів чи осіб та організацій, з якими він має або мав спільні ділові чи політичні інтереси, що впливає або може впливати на неупереджене та об’єктивне виконання службових обов’язків.

 

Обов’язок посадових осіб  запобігати виникненню конфлікту інтересів

 

            Посадова особа зобов’язана під час провадження своєї діяльності уникати ситуацій, що можуть спричинити виникнення конфлікту інтересів або створити враження наявності такого конфлікту, представляючи інтереси територіальної громади смт Троїцьке у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, посадова особа має діяти виключно в службових інтересах.

Посадовій особі забороняється:

-   під час провадження своєї діяльності чи прийняття рішень враховувати особисті інтереси, якщо вони суперечать службовим інтересам;

-   прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підпорядкованих йому осіб до прийняття рішень на користь своїх особистих інтересів.

 

Вимоги щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів під час призначення

 (обрання) на посаду

 

            Посадова особа або особа, яка претендує на посаду до призначення (обрання) на посаду зобов’язана письмово  повідомити уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Троїцькій селищній раді (далі- уповноважену особу) про відсутність або наявність у нього потенційного конфлікту інтересів.

Потенційний конфлікт інтересів повинен бути усунутий до того, як посадова особа  буде призначена (обрана) на посаду.

Неможливість усунення потенційного конфлікту інтересів є підставою для відмови особі в призначенні (обранні) на посаду.

 

 

 Поведінка посадової особи під час виникнення конфлікту інтересів

 

            1. У разі виникнення конфлікту інтересів посадова особа зобов’язана протягом 5 робочих днів з моменту його виникнення письмово повідомити уповноважену особу про факт виникнення конфлікту інтересів, обставини, через які він виник, можливі вигоди, які посадова особа чи її близькі родичі або інші пов’язані з нею юридичні і фізичні особи можуть отримати внаслідок виникнення такого конфлікту, а також може вказати можливий спосіб врегулювання конфлікту інтересів.

2. У разі коли посадова особа має сумнів щодо відсутності конфлікту інтересів, вона повинна письмово звернутися до уповноваженої особи за відповідним роз’ясненням, що надається протягом 20 робочих днів з дня отримання звернення.

 

Способи врегулювання конфлікту інтересів

 

1. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб може здійснюватися з урахуванням вимог спеціальних законів такими способами:

-   позбавлення особистого інтересу, з приводу якого виник конфлікт інтересів;

-   усунення посадової особи  від прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів;

-   переведення посадової особи  на іншу посаду;

-   прийняття рішень під зовнішнім контролем.

2. Застосування конкретного способу врегулювання конфлікту інтересів визначається суб’єктом призначення та застосовується з урахуванням особливостей статусу окремих посадових осіб та спеціального законодавства.

 

Позбавлення особистого інтересу з приводу якого виник

 конфлікт інтересів

 

1. Позбавлення особистого інтересу, з приводу якого виник конфлікт інтересів, є основним способом врегулювання конфлікту інтересів в діяльності посадової особи.

2. Посадова особа може позбавитись особистого інтересу, з приводу якого виник конфлікт інтересів, шляхом відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав чи у будь-який інший законний спосіб..

3. Позбавлення особистого інтересу має виключати приховану можливість його відновлення.

4. Не можуть вважатись позбавленням особистого інтересу:

1) дії щодо розлучення з подружжям, а також заяви, в тому числі публічні, про розірвання особистих, дружніх чи інших стосунків з іншими особам;

2) відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав, якщо такі дії здійснюються на користь близьких родичів посадової особи.

5. У разі, якщо посадова особа позбулась особистого інтересу, вона повинна невідкладно письмово повідомити про це уповноважену особу, з обов’язковою вказівкою на спосіб, в який це здійснено. Уповноважена особа розглядає повідомлення і надає висновок про наявність або відсутність особистого інтересу.

6. У разі, якщо за висновком уповноваженої особи позбавлення особистого інтересу не відбулося, посадова особа має бути протягом трьох робочих днів поінформована про це у письмовій формі із одночасною пропозицією позбутися особистого інтересу в інший спосіб на його розсуд.

7. У разі, якщо за висновком уповноваженої особи позбавлення особистого інтересу відбулося, посадовій особі протягом десяти робочих днів надається відповідне підтвердження у письмовій формі.

 

 

Усунення посадової особи від прийняття рішень в умовах

конфлікту інтересів

 

1. Усунення посадової особи від прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів здійснюється за умов існування можливості його заміщення у відповідній справі іншою посадовою особою.

2. Усунення посадової особи від прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів, а також залучення до прийняття рішення інших посадових осіб здійснюється за рішенням керівника відповідного структурного підрозділу, в якому працює посадова особа.

3. У разі виникнення конфлікту інтересів у посадової особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії, ради тощо), така посадова особа не має права брати участь у прийнятті рішення, якщо його неучасть не впливає на повноважність цього органу.

У разі, якщо неучасть посадової особи, у якої виник конфлікт інтересів та яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати повноважності цим органом, участь такої посадової особи у прийнятті рішень має здійснюватись під зовнішнім контролем.

 

Переведення посадової особи на іншу посаду або звільнення із займаної посади у зв’язку з конфліктом інтересів

 

1. Переведення посадової особи на іншу посаду у зв’язку з виникненням конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо конфлікт інтересів у його діяльності не може бути розв’язаний шляхом позбавлення приватного інтересу або усунення такої посадової особи від прийняття рішень, та за наявності рівноцінної вакантної посади.

2. Переведення на іншу посаду може здійснюватись лише за згодою посадової особи.

Прийняття рішень під зовнішнім контролем

 

1. У разі, якщо усунення посадової особи від прийняття рішення в умовах конфлікту інтересу шляхом його заміщення іншою особою є неможливим та відсутні підстави для переведення посадової особи на іншу посаду, прийняття такою посадовою особою відповідних рішень здійснюється під зовнішнім контролем.

 

Форми та порядок здійснення зовнішнього контролю

 

1. У разі надходження до уповноваженої особи повідомлення про конфлікт інтересів вона приймає рішення про здійснення зовнішнього контролю.

В рішенні зазначається форма зовнішнього контролю та вимоги до посадової особи щодо прийняття рішень стосовно предмету конфлікту інтересів.

Рішення про запровадження зовнішнього контролю надсилається посадовій особі та його безпосередньому керівнику не пізніше наступного робочого дня з моменту його прийняття.

Якщо конфлікт інтересів виникає у зв’язку з діяльністю посадової особи у складі колегіального органу, рішення про запровадження зовнішнього контролю надсилається усім членам колегіального органу.

2. Зовнішній контроль може здійснюватись у наступних формах:

1) перевірка уповноваженою особою змісту проектів рішень чи рішень, що приймаються або розробляються посадовою особою або відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних з предметом конфлікту інтересів;

2) розгляд справ та прийняття рішень посадовою особою в присутності уповноваженої особи.

3) участь уповноваженої особи в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.

3. Вимоги до посадової особи щодо прийняття рішень стосовно предмету конфлікту інтересів можуть включати:

1) зобов’язання посадової особи надавати уповноваженій особі або для попереднього ознайомлення проекти правових актів, які стосуються предмету конфлікту інтересів;

2) зобов’язання посадової особи здійснювати розгляд справ та приймати рішення щодо предмету конфлікту інтересів у присутності уповноваженої особи;

3) заборону посадовій особі брати участь у прийнятті рішень щодо предмету конфлікту інтересів під час роботи у складі колегіального органу.

4. У разі якщо рішення посадової особи приймається під зовнішнім контролем з недотриманням вимог щодо об’єктивності та неупередженості, виходячи з протиріч його особистих та службових інтересів, уповноважена особа в установленому законодавством порядку вносять пропозиції щодо їх скасування.

 

Наслідки прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів

 

Правові акти і рішення, прийняті посадовою особою в умовах конфлікту інтересів (крім прийняття рішень під зовнішнім контролем) визнаються незаконними у судовому порядку.