Официальный сайт                          

   Троицкого поселкового совета

MENU
Главная » Статьи » Документы

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ про порядок списання майна комунальної власності територіальної громади смт Троїцьке

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ

про порядок списання майна комунальної власності

територіальної громади смт Троїцьке

 

Це Положення (далі – Положення)  розроблено відповідно до Законів  України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України від  08.11.2007 р. № 1314 “Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності”.

 

І. Загальна  частина

 

1.1. Положення визначає механізм списання майна, що є комунальною  власністю територіальної громади  Троїцька селищної ради, а саме: об'єктів незавершеного будівництва, матеріальних активів,  що  відповідно  до  законодавства  визнаються основними  фондами  (засобами),  інших необоротних матеріальних активів  (далі  -  майно). 

1.2. У цьому Положенні суб’єктами господарювання є комунальні підприємства, установи, організації, що засновані на власності територіальної громади  Троїцької селищної ради.

Терміни, які використовуються у  цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в законодавчих актах, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління комунальним майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

1.3. Дія цього Положення поширюється на майно, що передане підприємствам, установам, організаціям  комунальної власності  на правах господарського відання чи оперативного управління та/або знаходиться на балансі Троїцької  селищної ради.

Дія цього Положення  не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об’єкти житлового фонду та об’єкти цивільної оборони тощо).

 

IІ. Прийняття рішення про списання майна

 
2.1. Списанню  підлягає майно,  що не може бути в установленому порядку відчужене,  безоплатно передане  комунальним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути  економічно недоцільне),  у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання  суб'єктом  господарювання, зокрема  у зв'язку з будівництвом,  розширенням,  реконструкцією і технічним  переоснащенням,  або  пошкоджене  внаслідок  аварії  чи стихійного  лиха  та  відновленню  не  підлягає,  або  виявлене  в результаті інвентаризації як нестача. 
При цьому списання майна,  виявленого в результаті інвентаризації  як нестача, здійснюється після відшкодування його вартості,  крім  випадків,  коли здійснити таке відшкодування неможливо. 

Морально застаріла комп'ютерна техніка, придатна для подальшого використання, може передаватися  до  сфери  управління місцевих  органів  виконавчої влади з подальшим її закріпленням за відповідними закладами, установами та організаціями.

2.2.  Списання майна здійснюється суб’єктом господарювання, на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого сесією селищної ради рішення про надання згоди на його списання вартістю за одну одиницю понад 10,0 (десять) тис. гривень.

До розгляду сесією Троїцької  селищної ради питання щодо надання згоди на списання майна, воно розглядається на засіданні постійної комісії селищної ради з питань бюджету та комунальної власності.

Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів)  суб’єктів господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 10,0 (десять) тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника підприємства, установи, організації відповідно до цього Положення.

2.3. З метою отримання згоди на списання майна суб’єкт господарювання подає до виконавчого комітету Троїцької селищної ради  разом із зверненням стосовно списання майна, такі документи (залежно від мети списання):

1) акт на списання основних засобів;

2) висновок про технічний стан майна, що підлягає списанню;

3) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

4) напрями   використання   коштів,   які передбачається одержати в результаті списання;

5) відомості про земельну ділянку, на якій  розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямків подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються;

6) відомості про об’єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

    2.4. У разі потреби від суб’єкта господарювання можуть бути запитані додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про списання майна (технічні паспорти, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих  організацій,  договори  або  їх  проекти тощо).  
    2.5.  Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна приймається протягом 30 днів з дати надходження всіх документів, необхідних для проведення процедури списання майна.

  2.6. Рішення про відмову в наданні згоди на списання майна приймається у разі, коли:

- майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 2.1. цього Положення;

- суб’єкт управління визначив інші шляхи використання майна, що пропонуються до списання;

- суб’єкт господарювання подав передбачені цим Положенням документи з порушенням установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності.

 

III. Утворення суб'єктом господарювання комісії із списання майна, її завдання та повноваження

 
    3.1. Для встановлення факту непридатності майна, що є спільною власністю територіальної громади Троїцької селищної і встановлення неможливості або/та неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів  на його списання наказом керівника суб’єкта господарювання створюється  комісія  у складі:

-  керівника або його заступника (голова комісії);

- головного бухгалтера або його заступника (в установі де штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, - особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

- керівників відділів або інших працівників бухгалтерії, які обліковують майно;

- працівників відповідного профілю або інших досвідчених працівників суб’єкта господарювання, які добре знають об’єкти, що підлягають списанню.

Повноваження з визначення непридатності майна можуть бути надані щорічній інвентаризаційній комісії.

Наказ про створення комісії поновлюється щорічно або за потреби.

Для участі в роботі комісії із встановлення непридатності майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, який  додається до акта.

3.2.  Комісія суб’єкта господарювання:

1) проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;

2) проводить обстеження майна, що підлягає списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку;

3)  визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції про його продаж, безоплатну передачу чи ліквідацію;

4)  установлює конкретні причини списання майна: фізична зношеність, моральна застарілість, непридатність для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або  пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі;

5) установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід майна з ладу (якщо такі є);

6) визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню і проводить їх оцінку;

7) здійснює контроль за вилученням із списаного майна придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

8) визначає вартість майна, що підлягає списанню внаслідок безоплатної передачі;

9) складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою.

3.3. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:

1) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

2) акти технічного стану майна, що пропонується до списання;

3) акти на списання майна;

4) інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).

У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільними, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого.

3.4. Протокол засідання комісії підписується всіма членами комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

3.5. В актах  технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.

 У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що призвели до неї.

Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником суб’єкта господарювання.

 

IV. Механізм списання майна

 

4.1. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після прийняття сесією Троїцької  селищної ради рішення про надання згоди (згідно з цим Положенням) на списання майна (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії чи стихійного лиха).

4.2.  Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Положенням забезпечується безпосередньо суб’єктом господарювання, на балансі якого перебуває майно.

 4.3. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання,  придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.

Непридатні для використання  вузли, деталі, матеріали та агрегати, оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

4.4. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства. 

4.5. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів  техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

4.6. Кошти, що надійшли  в результаті списання майна спрямовуються відповідно до вимог законодавства.

4.7. Суб’єкти господарювання, на балансі яких перебувало майно, подають на розгляд сесії  Троїцької селищної ради у місячний  термін після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна.

    У разі  наявності  зауважень  до  звіту  сесія селищної ради повертає  його  суб'єктові господарювання для врахування зауважень 

та подання протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду. 

4.8.  Процедура списання майна вважається закінченою з моменту надання суб’єктом  господарювання звіту про списання майна  на сесію Троїцької селищної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Прикінцеві положення

 

5.1. Керівник суб’єкта господарювання організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до цього Положення.

5.2. Керівники суб’єктів господарювання несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за цільове використання коштів, отриманих від реалізації основних засобів (рухоме майно), та за достовірність інформації, наданої  на сесію Троїцької селищної ради.                    

5.3. Контроль за використанням коштів, отриманих від продажу основних засобів (рухоме майно), покладається на керівника підприємства, установи, організації.

 

 

 

 

 Селищний голова                                                           Д.П.Палагно

 

 

 

 

Категория: Документы | Добавил: petrovich (15.01.2015)
Просмотров: 552 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0